Przekaż darowiznę

Przekaż
darowiznę pieniężną lub rzeczową

Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci” mająca status organizacji pożytku publicznego jest w pełni uprawniona tego typu działań.
Darowiznę można przekazać na dowolnie wybrane działanie statutowe Fundacji Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci”, bądź poprzez wskazanie celu szczegółowego, np. placówki oświatowej lub osoby fizycznej, spełniające warunki zapisane w statucie Fundacji.

Z uwagi, na podejmowane przez Fundację Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci” inicjatywy, istnieje możliwość nawiązania z nami współpracy, poprzez przekazanie darowizny pieniężnej lub rzeczowej, która w prosty sposób umożliwi Państwa firmie, włączenie się w pomoc naszym podopiecznym.
Darowizna jest umową, unormowaną w Kodeksie Cywilnym , zawartą pomiędzy darczyńcą, a obdarowanym, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Darowiznę może przekazać, zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Aby skorzystać z ulgi z racji przekazania darowizny, wówczas podstawą przyjmowania darowizny przez Fundację są cele, dla których została ona powołana. Cele, na które można przekazać darowiznę podlegającą odliczeniu od podstawy opodatkowania, muszą mieścić się w spisie, zawartym w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późń.zm.).


Osoby fizyczne (PIT)


Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

  1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie): – organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, – prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
  2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.


Osoby prawne (CIT)


Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

  1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), – organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, – prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
  2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.


UWAGA!

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Natomiast, w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.


NUMER KONTA FUNDACJI, NA KTÓRY MOŻNA WPŁACAĆ DAROWIZNY:

ING BANK ŚLĄSKI

59 1050 1230 1000 0022 6783 3610

 

KAŻDA ZŁOTÓWKA JEST DLA NAS CENNA

– DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ WPŁATĘ –

PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Dane
fundacji


Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci”


ul. Ludwika Waryńskiego 20, 41-940 Piekary Śląskie


NIP: 645-22-87-799

REGON: 277909603

KRS 0000133718

Szybki
kontakt


telefon: (32) 389 25 99


e-mail: fundacja@powiatowedzieci.pl


Facebook: fb.com/powiatowedzieci


instagram.com/fundacja_powiatowe_dzieci


Nr konta
fundacji


ING BANK ŚLĄSKI NR RACHUNKU:

59 1050 1230 1000 0022 6783 3610